ĐỔI THẺ CÀO

Lưu ý:

►Sai mệnh giá trừ -40% mệnh giá trị nhỏ hơn của thẻ

NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 |  NHÓM TELEGRAM 

►ZALO HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY - TELEGRAM HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY 

►THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình sai khiếu nại khi seri bị lỗi sẽ XỬ LÝ CHẬM 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 15%
Đại lý 13% 13% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 14.5%
Đối tác (SL50M) 12.5% 12.5% 10.5% 10.5% 10% 10.5% 10.5% 13% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Đại lý 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 10.5%
Đối tác (SL50M) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đối tác (SL50M) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 17.5%
Đại lý 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 17%
Đối tác (SL50M) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối tác (SL50M) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại lý 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5%
Đối tác (SL50M) 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đối tác (SL50M) 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại lý 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đối tác (SL50M) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%